logotype

Kilka słów o aniołach

Każde dziecko ma swego anioła stróża. Wielu dorosłych opowiada o tym, jak ważne było dla nich w dzieciństwie jego wyobrażenie. To on ich wspierał pośród tego niepewnego świata. Dzieci mają naturalne wyczucie anielskiej rzeczywistości.

Wiara w osobistego anioła stróża jest rozpowszechniona w wielu religiach świata. Kościół chrześcijański wierzy w to, że Pan Bóg przydziela każdemu człowiekowi anioła, który towarzyszy mu na wszystkich jego drogach, począwszy od narodzin aż po śmierć i poza nią - do raju. (cyt. http://kosciol.wiara.pl/)

Polecane strony

Zachęcamy do lektury stron internetowych związanych z przedszkolem i naszym patronem:

Regulamin konkursu fotograficznego

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO


ORGANIZATOR:
 Przedszkole pw. Aniołów Stróżów w Warszawie
TEMAT:
„To wszystko Polska”
Do udziału w konkursie fotograficznym zapraszamy dzieci i rodziców naszego przedszkola.
Cele konkursu:
 Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią, historią,
architekturą, przyrodą Polski.
 Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania
w fotografii oraz zainteresowanie podróżami.
 Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
 Propagowanie walorów przyrodniczych kraju, w którym żyjemy.
 Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
 Popularyzowanie twórczości fotograficznej.
Tematyka konkursu:
Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.
Termin nadsyłania prac:
 do 14 grudnia 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 20 grudnia 2018 r.

Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia
nagród.
Warunki konkursu:
Autor może nadesłać więcej niż jedno zdjęcie.
Dozwolone są fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe. Format prac minimum 15x21 cm. Do
każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, tytuł pracy.
Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do naszego przedszkola

 w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG) oraz
wydrukowane w wyżej wymienionym formacie,
 oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu
(ZAŁĄCZNIK NR 1)

Uwagi końcowe:
Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody
specjalne. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą
starannością.
Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach
propagowania idei konkursu.
Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest
równoznaczne z uznaniem regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PT. „TO WSZYSTKO POLSKA”

Niniejszym oświadczam, że:

 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie
jego warunki
 jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone
prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich
 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach
 uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie
Konkursu oraz w innych celach promocyjno-reklamowych
 wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami)

…………………………………………………..
Miejscowość, data, czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 2

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………
2. Tytuł pracy ...……………………………………………………………………

Sprawozdanie z zawodów sportowych pt. "Biało-czerwoni"

SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW SPORTOWYCH

PT. „BIAŁO-CZERWONI”

 

Dnia 4 grudnia 2018 r. w naszym Przedszkolu odbyły się zawody sportowe pt.
„Biało-czerwoni” zorganizowane w ramach Międzynarodowego Projektu
Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Zawody rozpoczęły się o godzinie 10.00.
Brały w nich udział dzieci podzielone na dwie grupy wiekowe. Pierwszą grupę
stanowiły dzieci 4-letnie natomiast drugą grupę tworzyły dzieci 5 i 6-letnie. Dzieci
ubrane były w biało-czerwone stroje podkreślające patriotyczny charakter zawodów.
Dzieci rywalizowały w kilku konkurencjach. W każde zadanie bardzo się
angażowały chcąc jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności i zmierzyć się z
innymi. W czasie zawodów było dużo radości i wzajemnego dopingowania kolegów i
koleżanek.
Na zakończenie rywalizacji w nagrodę za zaangażowanie każde dziecko
otrzymało drobny upominek.

Sprawozdanie z konkursu plastycznego pt. "Moja mała Ojczyzna"

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZICAMI

PT. „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

W konkursie plastycznym dla dzieci wraz z ich rodzinami "Moja mała
Ojczyzna" uczestniczyło 15-ro dzieci z grupy starszej (dzieci 5-6-letnich). Prace
były wykonywane w domu między 6 a 14 grudnia.
Następnie każde dziecko oddało 1 głos (również dzieci z grupy młodszej)
na wybraną pracę, potem rodzic w imieniu rodziny oddawał głos i wszyscy
pracownicy przedszkola. W sumie zostały oddane 72 głosy. Z pośród wszystkich
prac, które można było oglądać na wystawie w przedszkolnej, wyróżnionych
zostało 7 prac – zostały wzięte pod uwagę prace, które uzyskały minimum 5
głosów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 17-ego grudnia.
Pamiątkowe dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a za
wyróżnione prace dzieci otrzymały dodatkowo nagrody książkowe.

Realizacja zadania "Strój ludowy naszego regionu"

SPRAWOZDANIE

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW

W WARSZAWIE

Z UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM

PT. „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

REALIZACJA ZADANIA

"STRÓJ LUDOWY NASZEGO REGIONU"

 

W naszym przedszkolu realizując zadanie "Strój ludowy naszego regionu " dzieci z
grupy "Promyczki Edmunda" oraz dzieci z grupy "Kwiatki Matki Bożej" wspólnie z
rodzicami oraz wychowawczyniami wykonały pracę grupową. Przedstawiły strój
wilanowski oraz strój łowicki techniką dowolną w formacie A1. W pracy zostały
wykorzystane różnorodne materiały plastyczne, takie jak: krepina, kolorowy
papier, skrawki tkanin, filc, kredki, brystol.
Zadanie to bardzo zintegrowało rodziców oraz dzieci w grupach oraz uwrażliwiło
dzieci na piękno, folklor i tradycje Polski. Dzięki temu wydarzeniu dzieci bardziej
zrozumiały znaczenie słów patriotyzm i patriota.
Po zakończeniu, prace zostały przedstawione na wystawie w przedszkolu.