logotype

Patron przedszkola


"Zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, lecz nauka życia. Słowa nauki tu nie wystarczą: dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają."

Plan dnia

plan

Twoje dziecko jest pod opieką Aniołów Stróżów. Zobacz co teraz robi w przedszkolu. Nasz ramowy plan dnia uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci.

Festyn Rodzinny - Regulamin

REGULAMIN FESTYNU RODZINNEGO

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z póź. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festynu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
4. Osobą odpowiedzialną za Imprezę jest siostra Danuta Bartkowiak - dyrektor Przedszkola Niepublicznego pw. Aniołów Stróżów w Warszawie.

REGULAMIN FESTYNU RODZINNEGO

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z póź. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festynu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
4. Osobą odpowiedzialną za Imprezę jest siostra Danuta Bartkowiak - dyrektor Przedszkola Niepublicznego pw. Aniołów Stróżów w Warszawie.

§ 2
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FESTYNU
1. Organizatorem festynu są: Przedszkole Niepubliczne pw. Aniołów Stróżów w Warszawie i rodzice przedszkolaków.
2. Festyn odbywa się na terenie przed posesją Przedszkola Niepublicznego pw. Aniołów Stróżów przy ul. Nowoursynowskiej 143G w Warszawie.
3. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla rodzin wychowanków Przedszkola Niepublicznego pw. Aniołów Stróżów w Warszawie, jak i dla mieszkańców dzielnicy Ursynów, a wstęp na nią jest bezpłatny.
4. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym festynie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
6. Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów,
mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy,
c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy.
7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie festynu:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) napojów alkoholowych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
9. Zakazuje się wprowadzania psów.
10. Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników festynu czuwać będą osoby wyznaczone przez organizatora, oznakowane kamizelką odblaskową z napisem „OCHRONA".
11. Przedstawiciele organizatora festynu – rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego pw. Aniołów Stróżów w Warszawie są uprawnione do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia festynu.
11. Uczestnicy festynu lub inne osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu, ale biorą w niej udział na własne ryzyko.
12. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas trwania festynu zobowiązany jest:
• powiadomić Organizatora,
• powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia,
b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji,
c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za Imprezę: siostra Danuta Bartkowiak – dyrektor Przedszkola Niepublicznego pw. Aniołów Stróżów w Warszawie
d) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
• W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
• Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem,
• Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
• W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
14. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy festynu oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
15. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

§ 3
UDZIAŁ W KONKURSACH I NAGRODY

1. Podczas festynu przeprowadzane będą zabawy i gry o charakterze rodzinnym i indywidualnym.
2. Udział w konkursach jest dobrowolny.
3. Podczas festynu można wylosować niespodziankę składając ofiarę na zagospodarowanie placu zabaw przedszkola organizatora festynu.
4. Spośród osób losujących niespodziankę zostaną wylosowane osoby do otrzymania nagród głównych. Aby otrzymać nagrodę, osoby te muszą być obecne na losowaniu. W przeciwnym wypadku nagroda zostanie ponownie rozlosowana wśród pozostałych uczestników festynu uprawnionych do losowania.
5. Organizator nie przewiduje wymiany lub zamiany nagród.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej Organizatora, tj. www.przedszkole-bojanowski.waw.pl
- w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2016 roku.