logotype

Patron przedszkola


"Zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, lecz nauka życia. Słowa nauki tu nie wystarczą: dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają."

Plan dnia

plan

Twoje dziecko jest pod opieką Aniołów Stróżów. Zobacz co teraz robi w przedszkolu. Nasz ramowy plan dnia uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci.

Regulamin konkursu fotograficznego

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO


ORGANIZATOR:
 Przedszkole pw. Aniołów Stróżów w Warszawie
TEMAT:
„To wszystko Polska”
Do udziału w konkursie fotograficznym zapraszamy dzieci i rodziców naszego przedszkola.
Cele konkursu:
 Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią, historią,
architekturą, przyrodą Polski.
 Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania
w fotografii oraz zainteresowanie podróżami.
 Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
 Propagowanie walorów przyrodniczych kraju, w którym żyjemy.
 Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
 Popularyzowanie twórczości fotograficznej.
Tematyka konkursu:
Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.
Termin nadsyłania prac:
 do 14 grudnia 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 20 grudnia 2018 r.

Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia
nagród.
Warunki konkursu:
Autor może nadesłać więcej niż jedno zdjęcie.
Dozwolone są fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe. Format prac minimum 15x21 cm. Do
każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, tytuł pracy.
Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do naszego przedszkola

 w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG) oraz
wydrukowane w wyżej wymienionym formacie,
 oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu
(ZAŁĄCZNIK NR 1)

Uwagi końcowe:
Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody
specjalne. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą
starannością.
Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach
propagowania idei konkursu.
Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest
równoznaczne z uznaniem regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PT. „TO WSZYSTKO POLSKA”

Niniejszym oświadczam, że:

 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie
jego warunki
 jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone
prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich
 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach
 uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie
Konkursu oraz w innych celach promocyjno-reklamowych
 wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami)

…………………………………………………..
Miejscowość, data, czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 2

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………
2. Tytuł pracy ...……………………………………………………………………