logotype

Patron przedszkola


"Zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, lecz nauka życia. Słowa nauki tu nie wystarczą: dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają."

Plan dnia

plan

Twoje dziecko jest pod opieką Aniołów Stróżów. Zobacz co teraz robi w przedszkolu. Nasz ramowy plan dnia uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje dzieci.

Regulamin konkursu plastycznego pt. "Moja mała Ojczyzna"

Przedszkolny konkurs plastyczny pt. „Moja mała Ojczyzna”

(w ramach międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska cała”
oraz uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości)


Organizatorem konkursu „Moja mała Ojczyzna” jest Przedszkole Niepubliczne pw.
Aniołów Stróżów w Warszawie.
Cele konkursu:
 kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej,
 promowanie postaw patriotycznych wśród dzieci,
 uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
 rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną,
 rozwijanie wzajemnej współpracy w rodzinie.
Warunki uczestnictwa:
1. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 5–6 lat (grupa starsza).
2. Pracę może wykonać: rodzic z dzieckiem lub dziecko samodzielnie. Praca płaska, technika
dowolna, format A3. Może to być krajobraz, symbole narodowe, miejsce ważne dla rodziny
itp. (farby, kredki, wyklejanka, wydzieranka itp.).
3. Do konkursu zgłosić można tylko jedną pracę wykonaną w rodzinie.
4. Każda praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko dziecka.
5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych
osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do
prezentacji prac na wystawie w naszym przedszkolu.
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przyznania nagród.
7. Autorzy prac otrzymają dyplomy i drobne upominki.
8. Prace konkursowe będą oceniane pod względem estetycznym, pomysłowości oraz
zgodności z tematyką konkursową. Komisję konkursową powołuje organizator.
9. Prace należy dostarczyć do dnia 14.12.2018 r. do osób odpowiedzialnych za konkurs;
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 17.12.2018 r. Informacje o wynikach zostaną podane
do publicznej wiadomości na internetowej stronie przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w
przedszkolu.
11. Zgodnie z obowiązującym RODO prace bez wyrażonej wcześniej przez rodziców zgody nie
będą brane pod uwagę.

Dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w konkursie :)