logotype

Patron przedszkola


"Zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, lecz nauka życia. Słowa nauki tu nie wystarczą: dzieci nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają."

Aktualności

Regulamin konkursu fotograficznego

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO


ORGANIZATOR:
 Przedszkole pw. Aniołów Stróżów w Warszawie
TEMAT:
„To wszystko Polska”
Do udziału w konkursie fotograficznym zapraszamy dzieci i rodziców naszego przedszkola.
Cele konkursu:
 Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią, historią,
architekturą, przyrodą Polski.
 Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania
w fotografii oraz zainteresowanie podróżami.
 Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
 Propagowanie walorów przyrodniczych kraju, w którym żyjemy.
 Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
 Popularyzowanie twórczości fotograficznej.
Tematyka konkursu:
Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.
Termin nadsyłania prac:
 do 14 grudnia 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 20 grudnia 2018 r.

Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia
nagród.
Warunki konkursu:
Autor może nadesłać więcej niż jedno zdjęcie.
Dozwolone są fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe. Format prac minimum 15x21 cm. Do
każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, tytuł pracy.
Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do naszego przedszkola

 w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG) oraz
wydrukowane w wyżej wymienionym formacie,
 oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu
(ZAŁĄCZNIK NR 1)

Uwagi końcowe:
Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody
specjalne. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą
starannością.
Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach
propagowania idei konkursu.
Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest
równoznaczne z uznaniem regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PT. „TO WSZYSTKO POLSKA”

Niniejszym oświadczam, że:

 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie
jego warunki
 jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone
prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich
 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach
 uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie
Konkursu oraz w innych celach promocyjno-reklamowych
 wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami)

…………………………………………………..
Miejscowość, data, czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 2

DANE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………
2. Tytuł pracy ...……………………………………………………………………

Sprawozdanie z zawodów sportowych pt. "Biało-czerwoni"

SPRAWOZDANIE Z ZAWODÓW SPORTOWYCH

PT. „BIAŁO-CZERWONI”

 

Dnia 4 grudnia 2018 r. w naszym Przedszkolu odbyły się zawody sportowe pt.
„Biało-czerwoni” zorganizowane w ramach Międzynarodowego Projektu
Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Zawody rozpoczęły się o godzinie 10.00.
Brały w nich udział dzieci podzielone na dwie grupy wiekowe. Pierwszą grupę
stanowiły dzieci 4-letnie natomiast drugą grupę tworzyły dzieci 5 i 6-letnie. Dzieci
ubrane były w biało-czerwone stroje podkreślające patriotyczny charakter zawodów.
Dzieci rywalizowały w kilku konkurencjach. W każde zadanie bardzo się
angażowały chcąc jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności i zmierzyć się z
innymi. W czasie zawodów było dużo radości i wzajemnego dopingowania kolegów i
koleżanek.
Na zakończenie rywalizacji w nagrodę za zaangażowanie każde dziecko
otrzymało drobny upominek.

Realizacja zadania "Strój ludowy naszego regionu"

SPRAWOZDANIE

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW

W WARSZAWIE

Z UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM

PT. „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

REALIZACJA ZADANIA

"STRÓJ LUDOWY NASZEGO REGIONU"

 

W naszym przedszkolu realizując zadanie "Strój ludowy naszego regionu " dzieci z
grupy "Promyczki Edmunda" oraz dzieci z grupy "Kwiatki Matki Bożej" wspólnie z
rodzicami oraz wychowawczyniami wykonały pracę grupową. Przedstawiły strój
wilanowski oraz strój łowicki techniką dowolną w formacie A1. W pracy zostały
wykorzystane różnorodne materiały plastyczne, takie jak: krepina, kolorowy
papier, skrawki tkanin, filc, kredki, brystol.
Zadanie to bardzo zintegrowało rodziców oraz dzieci w grupach oraz uwrażliwiło
dzieci na piękno, folklor i tradycje Polski. Dzięki temu wydarzeniu dzieci bardziej
zrozumiały znaczenie słów patriotyzm i patriota.
Po zakończeniu, prace zostały przedstawione na wystawie w przedszkolu.

Sprawozdanie z konkursu plastycznego pt. "Moja mała Ojczyzna"

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI Z RODZICAMI

PT. „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

W konkursie plastycznym dla dzieci wraz z ich rodzinami "Moja mała
Ojczyzna" uczestniczyło 15-ro dzieci z grupy starszej (dzieci 5-6-letnich). Prace
były wykonywane w domu między 6 a 14 grudnia.
Następnie każde dziecko oddało 1 głos (również dzieci z grupy młodszej)
na wybraną pracę, potem rodzic w imieniu rodziny oddawał głos i wszyscy
pracownicy przedszkola. W sumie zostały oddane 72 głosy. Z pośród wszystkich
prac, które można było oglądać na wystawie w przedszkolnej, wyróżnionych
zostało 7 prac – zostały wzięte pod uwagę prace, które uzyskały minimum 5
głosów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 17-ego grudnia.
Pamiątkowe dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a za
wyróżnione prace dzieci otrzymały dodatkowo nagrody książkowe.

Regulamin konkursu plastycznego pt. "Moja mała Ojczyzna"

Przedszkolny konkurs plastyczny pt. „Moja mała Ojczyzna”

(w ramach międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska cała”
oraz uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości)


Organizatorem konkursu „Moja mała Ojczyzna” jest Przedszkole Niepubliczne pw.
Aniołów Stróżów w Warszawie.
Cele konkursu:
 kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej,
 promowanie postaw patriotycznych wśród dzieci,
 uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
 rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną,
 rozwijanie wzajemnej współpracy w rodzinie.
Warunki uczestnictwa:
1. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 5–6 lat (grupa starsza).
2. Pracę może wykonać: rodzic z dzieckiem lub dziecko samodzielnie. Praca płaska, technika
dowolna, format A3. Może to być krajobraz, symbole narodowe, miejsce ważne dla rodziny
itp. (farby, kredki, wyklejanka, wydzieranka itp.).
3. Do konkursu zgłosić można tylko jedną pracę wykonaną w rodzinie.
4. Każda praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko dziecka.
5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych
osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do
prezentacji prac na wystawie w naszym przedszkolu.
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przyznania nagród.
7. Autorzy prac otrzymają dyplomy i drobne upominki.
8. Prace konkursowe będą oceniane pod względem estetycznym, pomysłowości oraz
zgodności z tematyką konkursową. Komisję konkursową powołuje organizator.
9. Prace należy dostarczyć do dnia 14.12.2018 r. do osób odpowiedzialnych za konkurs;
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 17.12.2018 r. Informacje o wynikach zostaną podane
do publicznej wiadomości na internetowej stronie przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w
przedszkolu.
11. Zgodnie z obowiązującym RODO prace bez wyrażonej wcześniej przez rodziców zgody nie
będą brane pod uwagę.

Dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w konkursie :)