logotype

Kilka słów o aniołach

Każde dziecko ma swego anioła stróża. Wielu dorosłych opowiada o tym, jak ważne było dla nich w dzieciństwie jego wyobrażenie. To on ich wspierał pośród tego niepewnego świata. Dzieci mają naturalne wyczucie anielskiej rzeczywistości.

Wiara w osobistego anioła stróża jest rozpowszechniona w wielu religiach świata. Kościół chrześcijański wierzy w to, że Pan Bóg przydziela każdemu człowiekowi anioła, który towarzyszy mu na wszystkich jego drogach, począwszy od narodzin aż po śmierć i poza nią - do raju. (cyt. http://kosciol.wiara.pl/)

Polecane strony

Zachęcamy do lektury stron internetowych związanych z przedszkolem i naszym patronem:

Uczymy, bawimy, wychowujemy

Praca z dzieckiem w przedszkolu, zgodnie ze wskazaniami bł. Edmunda Bojanowskiego, to integralne wychowanie dziecka w następujących obszarach wychowawczo – dydaktycznych:

Obszar fizyczny – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka:

- Wyrabianie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych
- Stopniowe i harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej
- Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
- Rozwijanie sprawności i umiejętności praktycznych
- Poznanie i rozwijanie zmysłów

Obszar umysłowy – wszechstronny rozwój intelektualny dziecka:

- Rozwijanie procesów poznawczych
- Kształtowanie wyobraźni
- Ćwiczenie i rozwijanie pamięci (logika, matematyka, literatura, poezja, przyroda)
- Rozwijanie mowy, twórczego myślenia i działania
- Rozwijanie talentów i zdolności

Obszar społeczny – właściwy rozwój emocjonalny, kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych:

- Uczenie rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami
- Kształtowanie sfery uczuciowej
- Wdrażanie do respektowania norm społecznie akceptowanych
- Ukazywanie wartości więzi rodzinnych i koleżeńskich
- Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających nawiązaniu poprawnych relacji z rówieśnikami i środowiskiem
- Poznanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych oraz narodowych
- Wdrażanie do szacunku wobec pracy swojej i innych

Obszar kulturowy – kształtowanie zmysłu estetycznego:

- Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
- Rozwijanie wrażliwości muzycznej
- Rozwijanie zainteresowań teatralnych
- Uczenie umiejętności odbioru różnych dzieł sztuki
- Wdrażanie do tworzenia własnych prac plastyczno-konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych technik

Obszar moralny – kształtowanie szlachetnego charakteru i prawości obyczajów:

- Kształtowanie sumienia, poprzez wdrażanie do samooceny i odpowiedzialności za własne czyny
- Kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do siebie, drugiego człowieka oraz obowiązków wynikających z nauki, pracy, życia w rodzinie i społeczeństwie
- Kształtowanie wrażliwości na potrzeby i problemy ludzi ubogich, chorych, samotnych, starszych oraz motywacji do niesienia im konkretnej pomocy

Obszar religijny – rozwijanie i umacnianie wiary:

- Wprowadzanie w świat wartości i symboli religijnych
- Poznawanie i przyswajanie norm zawartych w prawie naturalnym i prawie Bożym
- Przybliżanie prawdy o życiu człowieka jako Dziecka Bożego w wymiarze doczesnym i wiecznym
- Uczenie i wprowadzanie w praktyki religijne i uczynki miłosierne
- Wprowadzanie do właściwego przeżywania wydarzeń roku liturgicznego
- Ukazanie roli Aniołów Stróżów i przykładu świętych, jako wzoru do naśladowania.